การนำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และวัสดุและอุปกรณ์
เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม
ตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้รับจ้างเหมาโดยตรงนำผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือ ชาวต่างประเทศ คู่สมรสและบุตรในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการปฏิบัติงานในกิจการปิโตรเลียม ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และการอนุญาตให้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในกิจการปิโตรเลียม โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียม โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด
1. คู่มือการยื่นขอสิทธิให้ผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และการยื่นขอสิทธินำวัสดุและอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2. ตัวอย่างหนังสือในการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

View English Version