Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม

image พัชรี จงรักษ์
Patcharee Jongrak
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร : 0-2794-3038
E-Mail : patcharee@dmf.go.th
ทั้งหมด 1 รายการ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ