Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม

image
ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
Somboon Vachalachaisulapon
โทร : 0-2794-3278
E-Mail : somboon@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สันติ ทองวิลาศ
Sunti Thongvilard
โทร : 0-2794-3321
E-Mail : sunti@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจปิโตรเลียม
นิคม เศรษฐลักษณ์
Nikhom Sedtalug
โทร : 0-2794-3335
E-Mail : nikhom@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
จิตติมา มัณฑะจิตร
Jittima Mantajit
โทร : 0-2794-3455
E-Mail : jittima@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
   -- ว่าง --
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ