Text Size

  • fb
  • youtube
  • email

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร

ผู้บริหารระดับสูง
ราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
สำนักบริหารกลาง
ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ