Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร

bullet03.jpg ผู้บริหารระดับสูง
bullet03.jpg ราชการบริหารส่วนกลาง
bullet03.jpg สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
bullet03.jpg สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
bullet03.jpg สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
bullet03.jpg สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
bullet03.jpg สำนักบริหารกลาง
bullet03.jpg ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
bullet03.jpg กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
bullet03.jpg กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
bullet03.jpg กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
bullet03.jpg กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ