Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

พันธกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบ บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

วัฒนธรรมองค์กร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำงานประสานประโยชน์ มุ่งมั่น เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ