Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
การประกวดราคา / การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน (10 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มกราคม 2560)
- ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปี 2560 (e-bidding) (9 มกราคม 2560)
การสอบราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (22 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (21 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (14 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (7 มีนาคม 2560)
- การสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (28 กุมภาพันธ์ 2560)
- การสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆจำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 มกราคม 2560)
- สอบราคา-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
ข้อกำหนดของงานที่จัดจ้าง
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2560)
ชี้แจงรายละเอียด การสอบถามข้อมูลทางอีเมล์
- ชี้แจงรายละเอียดการสอบถามข้อมูลทางอีเมล์ - จัดทำรายงานประจำปี 2559 (3 มีนาคม 2560)
ราคากลาง
- ราคากลาง - จ้างจัดทำโครงการนำร่องการถ่ายโอนข้อมูลจากเทป 3590 ลงสู่หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk) (5 เมษายน 2560)
- ราคากลาง - โครงการเช่าเครื่องอ่านเทปข้อมูลการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน ชนิด IBM3590 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-ขอจ้างการจัดหาและติดตั้งเพื่อยกระดับ (Upgrade) ระบบปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายระบบระเบียบเทปข้อมูลธรณีฟิสิกส์ จำนวน 1 งาน (30 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 ประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-โครงการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของของประชาชนในพื้นที่ถ่ายหิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (24 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-โครงการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน (2 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
- ราคากลาง-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (4 มกราคม 2560)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ