Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
การประกวดราคา / การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาและ ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -(กิจกรรมที่ 2) (8 มกราคม 2561)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ข้อกำหนดของงานที่จัดจ้าง
- ประกาศร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างบริการ (นักจัดการงานทั่วไป) จำนวน 1 ราย (12 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (8 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจำทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า/ส่งออก (5 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ราคากลาง
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 มกราคม 2561)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ