Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

สมัครงาน/ฝึกงาน

แสดงข้อมูลรายปี ->
- เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 มิถุนายน 2561)
- ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (13 มิถุนายน 2561)
- ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (28 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (17 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (3 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (3 เมษายน 2561)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (13 มีนาคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (13 มีนาคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (21 กุมภาพันธ์ 2561)
- เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ (31 มกราคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (24 มกราคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ (17 มกราคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (15 มกราคม 2561)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ