Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
การประกวดราคา / การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน (10 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มกราคม 2560)
- ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปี 2560 (e-bidding) (9 มกราคม 2560)
การสอบราคา
- การสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆจำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 มกราคม 2560)
- สอบราคา-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
ข้อกำหนดของงานที่จัดจ้าง
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2560)
ราคากลาง
- ราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-โครงการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน (2 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
- ราคากลาง-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (4 มกราคม 2560)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ