Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (1 กุมภาพันธ์ 2561)
- เอกสารประกวดราคาและ ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -(กิจกรรมที่ 2) (8 มกราคม 2561)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและการมีส่วรร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ(พนักงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 ราย (12 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 48 ช่อง จำนวน 5 เครื่อง (9 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา- จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้แก่รัฐตามข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียม โดยวิธีคัดเลือก (22 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมสำหรับประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก (22 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างบริการ (นักจัดการงานทั่วไป) จำนวน 1 ราย (12 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (8 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจำทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า/ส่งออก (5 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-ซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ 7 รายการ - ฉบับปรับปรุง (26 มกราคม 2561)
- ประกาศร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจ้างเหมาดำเนินโครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2561 (22 กุมภาพันธ์ 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (7 กุมภาพันธ์ 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จ้างดำเนินโครงการจัดทำ Web Application รายได้ปิโตรเลียม และระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Revenue Web Application E-Receipt) (30 มกราคม 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 มกราคม 2561)
ราคากลาง
- ราคากลาง-ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 63 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลาง-โครงการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 มกราคม 2561)
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 มกราคม 2561)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ