Text Size

ติดต่อเรา

pic01

แนะนำ - ติชม - ร้องเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถให้คำแนะนำติชมร้องเรียน หรือให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาการทำงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อไป ดังนี้
1. ด้านการดำเนินงานด้านปิโตรเลียมและถ่านหิน
2. ด้านการดำเนินงานเรื่องทั่วไป
3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4. ด้านการสัมปทาน
5. หัวข้ออื่น ๆ
ติชมร้องเรียนได้ที่
คุณเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์ 02-792-3012   e-mail: premrutai@dmf.go.th
    
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ