Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

216 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- รองอธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่พลังงานจังหวัด ณ แหล่งปลาทอง (26 พฤษภาคม 2561)
 
- เชิญติดตามรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ นายปรศักดิ์ งามสมภาค ประเด็น ข้อเท็จจริงพลังงานไทย ในรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz (24 พฤษภาคม 2561)
 
- ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย (18 พฤษภาคม 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ แท่นผลิตและแท่นที่พักอาศัยกลางเอราวัณ จ.นครศรีธรรมราช (12 พฤษภาคม 2561)
 
- ขอเชิญติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประเด็น เปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ เอราวัณ - บงกช ตอนที่ 2 (11 พฤษภาคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก (9 พฤษภาคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความเสมอภาค ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (8 พฤษภาคม 2561)
 
- ติดตามรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ คุณศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ประเด็น การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ เอราวัณ-บงกช ในรายการรู้ทันข่าว 92.5 (8 พฤษภาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมีผู้ประกอบการ 6 ราย ยื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ในการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 (4 พฤษภาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ครั้งที่ 2) ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (4 พฤษภาคม 2561)
 
- หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี (3 พฤษภาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมี 5 บริษัท เข้ารับเอกสารการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 (26 เมษายน 2561)
 
- กระทรวงพลังงาน เดินหน้า เปิดประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ภายใต้ระบบ “พีเอสซี” พร้อม ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นคุณสมบัติเบื้องต้น (25 เมษายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติวเข้มถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียมพัฒนาแกนนำเครือข่ายจาก สพจ.มหาสารคาม และ สพจ.กาฬสินธ์ุ (23 เมษายน 2561)
 
- นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ติวเข้มด้านปิโตรเลียม ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียม (DMF Networking) ให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ต.โคกสำราญ และต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา (3 เมษายน 2561)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ