Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

140 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (13 มิถุนายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพิ่มเติม ต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ.... (1 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ติดตามผลและความคืบหน้าโครงการ DMF Networking ในพื้นที่เป้าหมาย (17 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (21 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (5 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (3 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (28 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี (26 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (26 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม จ.ร้อยเอ็ด (21 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12 เมษายน 2560)
 
- รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (12 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (5 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา (31 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม (1 มีนาคม 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ