Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

165 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- พิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการปล่อยหอยมือเสือและพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลไทยอย่างยั่งยืน (14 สิงหาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (7 สิงหาคม 2561)
 
- กระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก (19 กรกฎาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” มอบซั้งกอ 1,000 ต้น วางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอจังหวัดสงขลา (10 กรกฎาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) (29 มิถุนายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) (27 มิถุนายน 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ เป็นประธานในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.) (15 มิถุนายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน (15 มิถุนายน 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (8 มิถุนายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน (ท่องโลกปิโตรเลียม) ประจำปี 2561 (31 พฤษภาคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (20 เมษายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่แกนนำเครือข่าย (6 เมษายน 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ (23 มีนาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยมีรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมเป็นพยาน (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ