Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
พลังงาน จ.อุดรธานี จับมือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เติมเต็มศักยภาพด้านพลังงานให้เครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่ มุ่งหวังนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมาย
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
16 กุมภาพันธ์ 2560

15 ก.พ. 2560

ศูนย์เรียนรู้พลังงานบ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย หรือ DMF-Networking ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยนำเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 110 คน มาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านปิโตรเลียมภาคประชาชน สามารถขยายผลนำความรู้ส่งต่อให้กับชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความตระหนักด้านข้อมูลข่าวสาร รับรู้ เข้าใจในข่าวสารที่ถูกต้องจากการพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ในห้วงระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 2560

ทั้งนี้ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีวิทยากรทั้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บรรยายถึงสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยและสถานการณ์พลังงานของจังหวัดอุดรธานี ความเป็นมาของการขุดเจาะสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และการแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเข้าฐานเรียนรู้พลังงานบ้านทับกุง ฐานเรียนรู้บ่อหมักก๊าซชีวภาพ และฐานเรียนรู้ CSR ของบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6002150010155
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ