Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดสัมมนาสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2560
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ประกอบด้วย ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นด้านพลังงาน รวมถึงการประสานการทำงานเป็นเครือข่ายด้านพลังงานในการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในชุมชน การจัดสัมมนามีผู้เข้าร่วมอาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ