Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
1 มีนาคม 2560
           เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม ซึ่งได้แก่ ผู้นำชุมชน และ อสพน. ณ เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข กล่าวเปิดงานการบรรยายให้ความรู้จากผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
           นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ และนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายสถานการณ์ความจำเป็นด้านพลังงาน การใช้พลังงาน และแผน PDP นายวันชัย สุตะพันธ์ วิศวกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องปิโตรเลียม กระบวนการให้สัมปทาน กิจกรรมสำรวจและผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ