Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
5 เมษายน 2560
วันนี้ 5 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ โดยมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ