Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงแนวคิดการจัดตั้ง NOC ของผู้แทน คปพ.
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 เมษายน 2560

           ตามที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ทำหนังสือ     ถึงนายกฯ กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตัดมาตรา 10/1 เกี่ยวกับการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติออกไป จะเกิดปัญหาการทำหน้าที่ทับซ้อนจนทำให้เกิดข้อบกพร่องในการตรวจสอบและถ่วงดุลในการกำกับดูแลผลประโยชน์จากปิโตรเลียม นั้น

           กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอชี้แจงว่า ในการประชุม สนช.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีมติให้นำมาตรา 10/1การจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ หรือ NOC ไปเป็นข้อสังเกตในท้ายกฎหมาย โดยเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งขึ้นมาภายใน 60 วัน เพื่อพิจารณาศึกษารายละเอียด รวมถึงการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติที่เหมาะสมภายใน 1 ปีต่อไป ดังนั้นปัจจุบันจึงยังไม่มีรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน     ของ NOC แต่อย่างใด และขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไม่ได้รับแจ้งมติอย่างเป็นทางการ หากได้รับแจ้ง     ก็พร้อมดำเนินการตามมติต่อไป

          อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้ง NOC ก็ต้องมีการศึกษาการจัดตั้งอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริหาร การได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณ และบุคลากร เป็นต้น หากมีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งดังกล่าวกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี NOC หรือไม่ก็ตาม การประมูลในช่วงนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังสามารถ     ทำหน้าที่ดังกล่าวได้

 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
10 เมษายน 2560
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ