Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
26 เมษายน 2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ให้กับกลุ่มเป้าหมายปิโตรเลียม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความสงบของหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 85 คน ในพื้นที่ ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเลิงนกทา นายอภิรัตน์ ป้องกัน เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากท่านพลังงานจังหวัดยโสธร นายธนกร สอนอาจ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร นายภคพล ปิ่นคำ และตอบคำถามข้อสงสัยให้กับเครือข่ายเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ น.ส.วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ