Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พฤษภาคม 2560
           ตามที่ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ..) โดยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ น.ส.รสนา โตสิตระกูล น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ร่วมกันออกแถลงการณ์ คปพ. ฉบับที่ 3/2560 เรื่องข้อมูลใหม่และความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลต่อการดำเนินการด้านปิโตรเลียม ว่า การตรากฎกระทรวงพลังงาน 3 ฉบับ ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บไซต์ ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะลักษณะวิธีดังกล่าวอาจเป็นการปิดกั้น ลิดรอน และละเมิดสิทธิของประชาชนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการกระทำที่ทำให้บุคคลไม่เสมอกันในกฎหมาย ไม่มีสิทธิเสรีภาพและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน นั้น

           กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ขอเรียนชี้แจงว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 2 แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน

           โดยที่ ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ 1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (มาตรา 53/1) 2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต นำส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐ (มาตรา 53/6) และ 3) กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (มาตรา 53/2) เป็นเพียงกฎหมายลำดับรอง มิใช่การร่างพระราชบัญญัติ ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส รวมถึงจะได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
26 พฤษภาคม 2560

 

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ