Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าเด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ตุลาคม 2560
วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าเด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวจารุพร ตามกลาง นักวืชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผู้ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความเข้าใจอย่างชัดเจน และถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดในเบื้องต้นของพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ