Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ธันวาคม 2560
วันนี้(1 ธันวาคม 2560) นายภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยนางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนส่วนราชการจังหวัดชลบุรี กรมอุตสาหกรรมโรงงาน กรมสรรพากร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อรื้อถอนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมของประเทศ เห็นสมควรให้มีโครงการศึกษานำร่อง เพื่อให้ผู้รับสัมปทานได้ศึกษาเทคนิควิธีการรื้อถอนแท่นหลุมผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทะเลในอ่าวไทย การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียจากการรื้อถอนที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้านการรื้อถอนของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการรื้อถอนที่ผู้รับสัมปทานต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้พิจารณามอบหมายให้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และมีแผนจะดำเนินการรื้อถอนแท่นหลุมผลิตในปี 2562 เป็นผู้ดำเนินโครงการนำร่องในการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ประกอบด้วยส่วนบนของแท่นหลุมผลิตยะลาเอ (YAWA) แท่นหลุมผลิตจักรวาลบี (JKWB) แท่นหลุมผลิตฟูนานเอ็ม (FUWM) และแท่นหลุมผลิตฟูนานแอล (FUWL) ซึ่งเป็นแท่นหลุมผลิตในทะเลที่ได้หยุดการผลิต เนื่องจากไม่มีปริมาณสำรอง และไม่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีแผนการใช้งานในอนาคต 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขนส่งส่วนบนของแท่นหลุมผลิตดังกล่าวมาบนฝั่งบริเวณจังหวัดชลบุรี และมอบหมายให้บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แยกชิ้นส่วนเพื่อดำเนินการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จะจัดทำรายงานการสิ้นสุดโครงการฯ เพื่อนำเสนอแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต่อไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ