Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 2561

          กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ สถานการณ์และความจำเป็นด้านพลังงาน ลักษณะทางธรณีกับการกำเนิดปิโตรเลียม กิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การกำกับดูด้านแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บค่าภาคหลวง และสามารถเป็นแกนนำเครือข่ายนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกต่อให้กับชุมชนของตนเองต่อไป
          โดยวันที่ 5-6 ก.พ. 2561 จัดร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน จัดที่ อ.โพธิ์ไทร และ อ.เขมราฐ มีผู้เข้าร่วม 60 คน
วันที่ 7-8 ก.พ. 2561 จัดร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน ที่ อบต.โคกสำราญ และ อบต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน
ทั้งนี้ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้คือ วิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องสองปี

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ