Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 มีนาคม 2561

          วันนี้ (29 มี.ค.2561) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
          MOU นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการสำรวจ ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลแหล่งแร่เชื้อเพลิงและแหล่งแร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านงานสำรวจแหล่งแร่เชื้อเพลิง แหล่งแร่ การทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟูเหมือง รวมทั้งด้านการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ