Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความเสมอภาค ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
8 พฤษภาคม 2561

วันนี้(8 พฤษภาคม 2561) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความเสมอภาค ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องของความเสมอภาคระหว่าหญิงชาย โดยเสริมสร้างเจตคติและยอมรับความเสมอภาคส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ เพื่อให้เกิดเสรีภาพและมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ