Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2561
วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ เวทีชุมชนอย่างเป็นทางการ เวทีชาวบ้าน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว รวมทั้งการใช้เวทีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น เกษตรจังหวัด จังหวัดเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆ นับว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยในวันที่ 14 มิ.ย. 2561 จัดกิจกรรมที่ ต.คำบ่อ และ ต.ค้อเขียว อ.วาณิชภูมิ จ.สกลนคร เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อจำนวน 60 คน
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 จัดกิจกรรมที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ข้อมูลจำนวน 90 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ