Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking)
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
27 มิถุนายน 2561

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์โดยใช้รถแห่ เวทีชุมชนอย่างเป็นทางการ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว รวมทั้งการใช้เวทีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆ นับว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมที่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อจำนวน 79 คน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ข้อมูลจำนวน 54 คน

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ