Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking)
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
29 มิถุนายน 2561
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์โดยใช้รถแห่ เวทีชุมชนอย่างเป็นทางการ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว รวมทั้งการใช้เวทีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆ นับว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียม อสม. และบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ข้อมูล ทั้ง 2 พื้นที่จำนวนประมาณ 120 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ