Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 3,132 2,994 2,935 3,030 2,881 3,039
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 94,308 102,294 86,893 91,930 87,074 95,798
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 128,218 162,482 151,433 140,784 167,935 141,478
LPG, ตันต่อวัน 285 272 273 289 282 280

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ