Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 3,160 2,862 2,925 2,821 2,747 2,665
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 99,941 103,760 92,744 99,356 105,502 100,222
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 139,476 132,974 154,647 127,225 110,302 117,271
LPG, ตันต่อวัน 280 206 0 0 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ