Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,624 2,889 2,867 3,102 3,403 2,826
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 81,462 97,124 97,586 120,355 107,116 103,760
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 141,624 141,788 142,392 111,056 133,477 132,974
LPG, ตันต่อวัน 252 230 219 235 235 217

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ