Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,866 3,102 3,160 2,862 2,925 2,821
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 97,586 120,355 99,941 103,760 92,744 99,356
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 142,392 111,056 139,476 132,974 154,647 127,225
LPG, ตันต่อวัน 285 272 289 282 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ