Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,925 2,821 2,747 2,665 2,812 2,860
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 92,744 99,356 105,502 100,222 99,526 97,335
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 154,647 127,225 110,302 117,271 132,489 126,870
LPG, ตันต่อวัน 0 0 0 0 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ