Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,892 3,145 2,884 2,853 3,105 3,025
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 98,295 100,743 102,216 90,075 92,081 97,770
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 173,831 151,050 158,000 135,681 177,766 186,070
LPG, ตันต่อวัน 273 251 254 256 256 258

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ