Text Size

เอกสารเผยแพร่

 

คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว) แบบใช้มาตรวัดอัตราการไหล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว) แบบใช้มาตรวัดอัตราการไหล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว) แบบใช้การวัดปริมาณ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว) แบบใช้การวัดปริมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียม (จุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ)
คู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุมัติสละหลุมผลิตและเปลี่ยนแปลงสภาพหลุม
คู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุมัติสละหลุมผลิตและเปลี่ยนแปลงสภาพหลุม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
นโยบายด้านความโปร่งใส
นโยบายด้านความโปร่งใส
พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ค่านิยมกระทรวงพลังงาน
ค่านิยมกระทรวงพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
วิธีง่ายๆ รักษ์พลังงาน... รักษ์โลก
วิธีง่ายๆ รักษ์พลังงาน... รักษ์โลก
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ