Text Size

ข้อมูลบริการ
pic

การจัดหาปิโตรเลียม

การจัดหาปิโตรเลียม ปี:
 
ประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท
น้ำมันดิบ
รวม
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
มกราคม
2,924.57
92,744.00
154,647.00
749,052
กุมภาพันธ์
2,821.16
99,356.00
127,225.00
709,610
มีนาคม
2,746.96
105,502.00
110,302.00
685,336
เมษายน
2,664.85
100,222.00
117,271.00
673,183
พฤษภาคม
2,812.19
99,526.00
132,489.00
713,464
มิถุนายน
2,860.00
97,335.00
126,870.00
714,190
กรกฎาคม
-
-
-
-
สิงหาคม
-
-
-
-
กันยายน
-
-
-
-
ตุลาคม
-
-
-
-
พฤศจิกายน
-
-
-
-
ธันวาคม
-
-
-
-
 
***หมายเหตุ :
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย 5.73 ล้านบีทียู/บาเรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ. ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 174.4 บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 0.9096 บาร์เรล
 
การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
เข้าไทย
คอนเดนเสท
ที่ผลิตได้
1
   
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
มกราคม
519.00
16,270.00
กุมภาพันธ์
536.00
16,744.00
มีนาคม
524.00
16,638.00
เมษายน
505.00
14,574.00
พฤษภาคม
509.00
16,054.00
มิถุนายน
534.77
15,688.00
กรกฎาคม
-
-
สิงหาคม
-
-
กันยายน
-
-
ตุลาคม
-
-
พฤศจิกายน
-
-
ธันวาคม
-
-
 
หมายเหตุ :
1คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะมีการขายเป็นรายได้ โดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายละเท่าๆกัน
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ