viewall
22 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการคนเก่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณนฤมล แสงชัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง กับรางวัล "เพชรพัสดุ" สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น ประจำปี 2560
viewmore

22 กันยายน 2560

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้ ผอ.สบก. (นางอุษา ประจันตบริบาล) เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
viewmore

pic news

Norway-Thailand LNG Partnership Seminar

viewmore

pic news

กฎกระทรวง

viewmore

pic news

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.2558-2579

viewmore

reserved_gas_2558.jpg reserved_con_2558.jpg reserved_oil_2558.jpg
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ