1. ผู้เรียนสามารถ บอกถึง การประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การขาย และจำหน่ายปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียมได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้