เว็บไซต์
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 หมวดที่ 7 ค่าภาคหลวง