Previous Page  170 / 178 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 170 / 178 Next Page
Page Background

Depa r tmen t o f Mi ne r a l Fue ls

MINI STRY OF ENERGY

กรม เ ชื้อ เพลิงธร รมช าติ

กร ะทรว งพลั งงาน

170

หมายเหตุที่ 18 - ค่าบ�

ำเหน็จบ�

ำนาญ

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2558

2557

บ�

ำนาญปกติ

12,635,393.76 11,583,596.16

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�

ำนาญ

1,016,108.68

550,914.81

บ�

ำเหน็จรายเดือนส�

ำหรับการเบิกเงินบ�

ำเหน็จลูกจ้าง

512,289.40

117,024.00

บ�

ำเหน็จด�

ำรงชีพ

800,000.00

986,641.00

ค่ารักษาพยาบาล

1,595,442.38

1,429,837.70

เงินช่วยการศึกษาบุตร

27,290.00

33,817.00

รวม ค่าบ�

ำเหน็จบ�

ำนาญ

16,586,524.22 14,701,830.67

หมายเหตุที่ 19 - ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2558

2557

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

18,879,111.67 14,974,477.68

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

8,556,328.93

7,596,400.40

ค่าซ่อมแซมและบ�

ำรุงรักษา

290,451.15

198,667.17

ค่าจ้างเหมาบริการ

173,435,746.32 102,525,603.41

ค่าธรรมเนียม

459,681.00

561,750.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

1,669,950.00

1,634,751.61

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,138,906.00

816,955.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

8,976,881.84

7,324,167.61

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

836,125.73

1,377,265.86

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

254,088.79

489,640.16

ค่าใช้สอยอื่นๆ

467,862.18

134,360.39

รวม ค่าใช้สอย

214,965,133.61 137,634,039.29

หมายเหตุที่ 20 - ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2558

2557

ค่าวัสดุ

2,149,760.98

1,080,215.06

ค่าเชื้อเพลิง

281,010.04

387,584.43

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่

ำกว่าเกณฑ์

1,325,034.50

19,902.00

รวม ค่าวัสดุ

3,755,805.52 1,487,701.49