Previous Page  172 / 178 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 172 / 178 Next Page
Page Background

Depa r tmen t o f Mi ne r a l Fue ls

MINI STRY OF ENERGY

กรม เ ชื้อ เพลิงธร รมช าติ

กร ะทรว งพลั งงาน

172

7.2 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�

ำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจ�

ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น�้

ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�

ำเนินงาน

1 2

3 4 5

ผลการ

ด�

ำเนิน

งาน

ค่า

คะแนนที่

ได้

ค่าคะแนน

ถ่วง

น�้

ำหนัก

มิติภายนอก (น�้

ำหนักร้อยละ 75)

49

4.8090

การประเมินประสิทธิผล

39

4.7600

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ

กระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน

ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กรมและตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน

(Joint KPls) และตัวชี้วัดภารกิจหลัง

ของกรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส�

ำเร็จของการ

ให้สิทธิเพื่อการส�

ำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ระดับ

ยกเลิกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส�

ำเร็จของ

ความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศ

เพื่อนบ้าน

ระดับ 13

1

2

3

4

5 5.0000 5.0000 0.8784

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณส�

ำรองก๊าซ

ธรรมชาติ (2P) ในรอบปี

ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุต

ยกเลิกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ปริมาณก๊าซธรรมชาติ

(Sale Gas) ที่จัดหาได้

ล้านลูกบาศก์

ฟุตต่อวัน

13 3,450 3,525 3,600 3,675 3,750 3,696 4.2800 0.7519

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จ�

ำนวนรายได้ของรัฐที่

กระทรวงพลังงานเก็บได้จากการ

ประกอบกิจการส�

ำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ล้านบาท

ยกเลิกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความส�

ำเร็จในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจ

ด้านการส�

ำรวจและผลิตปิโตรเลียมสู่

ภาคประชาชน ติดตามสาเหตุการเกิด

ก้อนน�้

ำมันดิน (Tar ball) และผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศชายฝั่งที่ติดกับทะเลอ่าวไทย

ระดับ 13

1

2

3

4

5 5.0000 5.0000 0.8784

การประเมินคุณภาพ

10

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

ประชาชน (Service Level Agreement:

SLA)

10

1

2

3

4

5 5.0000 5.0000 0.6757