Previous Page  4 / 178 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 178 Next Page
Page Background

Depa r tmen t o f Mi ne r a l Fue ls

MINI STRY OF ENERGY

กรม เ ชื้อ เพลิงธร รมช าติ

กร ะทรว งพลั งงาน

004

สารจากอธิบดี

Message from the Director General

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เกิดสภาวะเศรษฐกิจโลก

ถดถอย สถานการณ์ด้านราคาน�้

ำมันดิบโลกเริ่มลดต�่

ท�

ำให้ธุรกิจด้านการส�

ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ�

ำเป็น

ต้ องปรับตัว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะ

หน่วยงานที่มีภารกิจก�

ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน

การจัดหาปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ของประเทศ โดยค�

ำนึงถึงมาตรฐานด้ านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้ด�

ำเนิน

การปรับนโยบายในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถด�

ำเนินการต่อไปได้ ไม่ ว่ าจะเป็นการ

พิจารณาอนุญาตให้ส่งน�้

ำมันดิบที่ผลิตได้ออกนอก

ประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ก�

ำหนดไว้ การศึกษาและปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อ

รองรับการเปิดให้มีการยื่นขอสิทธิส�

ำรวจและผลิต

ปิโตรเลียมภายในประเทศ รวมถึงปลายปี 2558

ได้มีการจัดท�

ำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

พ.ศ. 2558 - 2579 (GAS PLAN 2015) ขึ้น ซึ่งเป็น

หนึ่งในห้าแผนหลักของแผนบูรณาการพลังงาน

แห่งชาติระยะยาวตลอดจนได้รับมอบหมายภารกิจก�

ำกับ

ดูแลและบริหารจัดการเชื้อเพลิงถ่านหินส�

ำหรับ

โรงไฟฟ้าภายในประเทศ และการบริหารจัดการ

การน�

ำเข้าก๊าซ LNG

ส�

ำหรับการด�

ำเนินการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ในปี 2558 สามารถผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต

ภายในประเทศได้ทั้งสิ้น 320.3 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า

น�้

ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2557 โดยสามารถผลิตน�้

ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

จากการส�

ำรวจพบแหล่งน�้

ำมันดิบเพิ่มเติมอีก 4 แหล่ง

ประกอบด้วย แหล่งในทะเล 2 แหล่ง คือ แหล่งนงเยาว์

และแหล่งวาสนา แหล่งบนบก 2 แหล่ง คือ แหล่งวังไผ่สูง

และแหล่ งท่ าโรงตะวันออก แต่ เนื่องจากราคา

น�้

ำมันดิบที่ลดต�่

ำลง ท�

ำให้การจัดเก็บรายได้จากการ

ประกอบกิจการปิโตรเลียมลดลงถึงร้อยละ 20

This past year was filled with a sluggish domestic

economy and plunging world oil prices, prompting

adjustment by the exploration and production

(E&P) business. As the government agency that

supervises, controls, promotes, and supports

petroleum supply and sourcing for national energy

security, the Department of Mineral Fuels (DMF)

constantly takes into account safety and

environmental standards and made policy

adjustments to enable operators to proceed

uninterrupted through the likes of approval

consideration for crude oil exports and investigation

of, and amendment to, the Petroleum Act and the

Petroleum Income Tax Act to accommodate future

E&P bidding rounds. Later in the year, the

department took part in developing the Gas Plan

2015, one of the five pillars of the long-term

Thailand integrated energy blueprint. The

department was also assigned to supervise and

manage coal matters for domestic power plants

and management of LNG imports.

As for DMF’s performance this year, we

supervised indigenous production of 320.3 million

barrels of crude oil equivalent, a 0.5% rise over

that of last year. Our oil output registered a 5%

rise, while exploration added four more discoveries-

two offshore (Nong Yao and Wassana) and two

onshore (Wung Pai Sung and Tha Rong East).

And yet, this year’s depressed oil prices resulted

in a 20% drop in revenue collection.

This annual report compiles highlights and details

of performance and accomplishments over the

year, as well as narrating public participation

projects related to all sectors. I would like to take