รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
มกราคม 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,176.04 1,143,421.00 186,446,342.60 23,305,792.83
บงกชใต้ 9,753.21 9,638,023.00 2,381,921,728.17 297,740,216.02
เอราวัณ 5,449.63 5,468,936.00 891,765,251.05 111,470,656.39
ดารา 594.84 592,156.00 96,557,016.58 12,069,627.07
ปลาทอง 3,908.54 3,782,991.00 616,854,890.76 77,106,861.35
กะพง 3,393.63 3,292,980.00 536,953,648.10 67,119,206.01
ปลาแดง 449.02 486,301.00 79,296,289.69 9,912,036.21
สตูล 4,174.89 4,511,304.00 735,613,681.36 91,951,710.18
SW. platong 779.33 757,141.00 123,459,487.17 15,432,435.90
Pakarang South 572.04 642,315.00 104,735,948.13 13,091,993.51
SW Platong_U2 227.86 221,412.00 36,103,462.86 4,512,932.86
Pladang_PLCPP2 63.24 61,424.00 10,015,803.58 1,251,975.45
ตราดใต้ 1,386.86 1,434,743.00 233,949,337.06 29,243,667.13
Platong U3 5.87 5,663.00 923,409.35 115,426.17
บรรพต 1,198.59 1,375,857.00 224,347,380.01 28,043,422.50
Kaphong U3 647.55 626,445.00 102,148,184.34 12,768,523.04
G8/50 30.11 28,362.00 5,131,031.81 256,551.59
North West Moragot 173.82 181,848.00 32,365,179.75 4,045,647.47
สุราษฏร์ 414.55 400,831.00 65,359,542.94 8,169,942.87
ปลาหมึก 2,013.42 1,944,777.00 317,115,532.10 39,639,441.51
N Kung 0.32 301.00 49,081.09 6,135.14
ยูงทอง 205.51 198,498.00 32,367,103.73 1,618,355.19
ปะการัง 1,100.89 1,063,965.00 173,490,239.30 21,686,279.92
จักรวาล 1,972.45 2,039,701.00 332,593,849.03 41,574,231.13
ฟูนาน 2,379.33 2,462,153.00 401,478,914.40 50,184,864.30
โกมินทร์ 590.45 610,514.00 99,550,473.89 12,443,809.24
บรรพตใต้ 624.51 528,844.00 86,233,355.52 10,779,169.44
โกมินทร์ใต้ 676.33 699,435.00 114,049,941.04 14,256,242.63
ไพลิน 2,491.03 2,517,448.00 448,053,632.83 56,006,704.10
มรกต 3,318.26 3,356,207.00 597,335,372.51 74,666,921.56
อาทิตย์ 6,739.52 6,401,384.00 1,152,957,430.67 144,119,678.83
ปลาทองใต้ 336.69 326,785.00 53,285,594.78 6,660,699.35
บงกช 19,337.33 18,563,573.00 2,863,865,522.86 357,983,190.36
ทานตะวัน 535.39 576,985.00 67,572,155.81 8,476,526.21
สิริกิติ์ 765.26 886,462.64 101,170,974.44 12,646,371.82
น้ำพอง 316.76 305,109.00 48,129,541.25 6,016,192.66
สินภูฮ่อม_E5N 801.72 791,847.00 118,113,482.20 14,764,185.27
จักรวาลตะวันตก 1,550.51 1,602,898.00 261,368,708.17 32,671,088.52
ไพลินเหนือ 4,703.09 4,655,413.00 828,567,146.95 103,570,893.37
ยะลา U2 218.64 211,343.00 34,461,610.71 4,307,701.34
ยะลา 3 494.70 482,588.00 78,690,847.54 9,836,355.94
ยะลา 10A 444.13 428,909.00 69,937,944.44 8,742,243.06
เบญจมาศ 1,444.02 1,576,432.00 184,619,892.60 23,159,470.63
เบญจมาศเหนือ 5.90 6,430.00 753,033.38 94,463.57
มะลิวัลย์ 1,330.15 1,453,409.00 170,212,361.52 21,352,131.30
ราชพฤกษ์ 19.24 20,729.00 2,427,625.02 303,453.13
ตราด U3 1,335.49 1,444,319.00 235,510,800.57 29,438,850.08
ตราด 11A 327.60 354,437.00 57,794,532.66 7,224,316.58
ชบา 206.62 199,444.00 23,357,385.45 2,930,045.48
สินภูฮ่อม_EU1 3,206.89 3,167,390.00 472,454,227.19 59,056,778.40
ลันตา 76.17 83,016.00 9,722,211.30 679,338.89
สุรินทร์ 9.19 10,032.00 1,174,872.61 82,094.15
บูรพา 7.14 12,209.65 345,706.07 17,285.30
กะพง 10A 17.30 16,661.00 2,716,744.32 339,593.04
บงกชใต้ 9,753.21 9,638,023.00 2,381,921,728.17 297,740,216.02
รวม
103,754.75
103,289,824.29
18,287,397,191.43
2,282,683,942.01
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
8,956,130.00
122,922,884.35
15,365,360.52
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 59,043.00 109,319,689.19 13,664,961.16
เอราวัณ 170,742.00 315,885,033.72 39,485,629.22
ดารา 36,867.00 68,205,747.99 8,525,718.52
ปลาทอง 225,676.00 417,688,562.87 52,211,070.35
กะพง 75,446.00 139,856,816.05 17,482,102.01
ปลาแดง 10,890.00 20,148,351.58 2,518,543.96
สตูล 138,087.00 255,373,705.77 31,921,713.23
SW. platong 131,072.00 242,802,496.42 30,350,312.08
Pakarang South 27,713.00 51,315,580.60 6,414,447.58
SW Platong_U2 38,429.00 71,180,226.64 8,897,528.33
Pladang_PLCPP2 2,598.00 4,817,628.90 602,203.60
ตราดใต้ 18,409.00 34,154,532.14 4,269,316.53
Platong U3 1,058.00 1,955,985.21 244,498.17
บรรพต 53,936.00 99,717,250.48 12,464,656.32
North West Moragot 9,228.00 17,048,489.15 2,131,061.14
ปะการัง 20,700.00 38,409,487.77 4,801,185.96
จักรวาล 47,706.00 88,447,944.40 11,055,993.05
ฟูนาน 166,376.00 308,366,298.27 38,545,787.29
โกมินทร์ 28,451.00 52,734,776.57 6,591,847.07
บรรพตใต้ 15,536.00 28,722,580.72 3,590,322.60
โกมินทร์ใต้ 61,856.00 114,542,816.97 14,317,852.12
ไพลิน 60,291.00 111,386,048.90 13,923,256.11
มรกต 113,116.00 208,978,857.67 26,122,357.21
ปลาทองใต้ 11,090.00 20,547,400.40 2,568,425.05
สินภูฮ่อม_E5N 2,384.85 4,370,765.25 546,345.66
จักรวาลตะวันตก 95.00 175,590.26 21,948.79
ไพลินเหนือ 183,812.00 339,587,872.51 42,448,484.06
ตราด U3 57,254.00 105,964,331.44 13,245,541.44
ตราด 11A 12,050.00 22,304,259.36 2,788,032.42
สินภูฮ่อม_EU1 9,539.34 17,482,951.07 2,185,368.88
รวม
1,789,451.19
3,311,492,078.27
413,936,509.91
น้ำมันดิบ      
Songkhla E 200,380.00 390,887,048.29 31,388,642.45
L53A 6,504.42 11,367,296.60 568,364.83
แอล 33 614.23 1,073,153.27 53,657.66
Nong Phuk Chi_A 11,681.75 20,995,996.48 1,049,799.82
Nong Phuk Chi_B 8,923.60 16,038,690.63 801,934.53
L53D 164.63 282,403.75 14,120.19
N Trat-East 6,095.00 11,733,979.89 1,466,747.50
ปลาทอง 29,801.00 57,357,303.70 7,169,662.95
กะพง 149,657.00 287,888,335.71 35,986,041.97
ปลาแดง 42.00 80,395.56 10,049.44
SW. platong 15,182.00 29,242,579.87 3,655,322.48
SW Platong_U2 4,263.00 8,210,081.05 1,026,260.14
L53G 9,458.09 16,872,169.88 843,608.51
มโนราห์ 280,053.00 537,219,956.82 41,492,963.23
Wang Phai Sung 9,980.25 18,091,106.80 904,555.34
นงเยาว์ 280,624.00 542,272,289.31 42,106,257.69
Kaphong U3 87,997.00 169,276,650.82 21,159,581.36
WBEXT-3 48,167.57 85,109,800.70 4,598,617.86
POE Na sanun East 179.97 315,256.91 15,762.85
สุราษฏร์ 18,328.00 35,235,539.49 4,404,442.44
ปลาหมึก 310,795.00 597,810,907.32 74,726,363.42
N Kung 12,217.00 23,482,421.24 2,935,302.66
ปะการัง 110,270.00 212,057,688.73 26,507,211.08
ปลาทองใต้ 1,236.00 2,380,392.43 297,549.05
ทานตะวัน 159,205.00 308,610,884.49 38,713,405.22
สิริกิติ์ 895,764.02 1,590,269,393.54 198,783,674.20
บึงหญ้า 12,101.15 21,974,051.72 1,098,702.59
Bung Maung 7,996.21 14,520,033.44 726,001.67
อู่ทอง 4,283.80 7,699,407.40 384,970.37
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,680.91 4,595,960.30 229,798.01
จัสมิน 480,507.00 901,501,547.82 112,687,693.48
ยะลา U2 36,269.00 69,736,807.27 8,717,100.91
ยะลา 3 82,649.00 159,010,611.84 19,876,326.49
ยะลา 10A 33,484.00 64,374,498.49 8,046,812.32
เบญจมาศ 528,373.00 1,013,185,519.24 127,098,114.65
เบญจมาศเหนือ 30,879.00 59,208,633.85 7,427,371.98
มะลิวัลย์ 76,160.00 146,019,725.67 18,317,308.61
ราชพฤกษ์ 20,255.00 39,263,298.67 4,907,912.33
บึงหญ้าหนองสา 19,765.09 35,890,724.10 1,794,536.21
กำแพงแสน 2,166.97 3,894,772.73 194,738.64
สังขจาย 3,508.31 6,324,234.87 316,211.75
ลันตา 157,556.00 302,106,376.74 21,109,663.68
บัวหลวง 299,923.00 550,495,319.93 43,716,601.43
สุรินทร์ 44,757.00 85,829,321.77 5,997,318.35
นาสนุ่นตะวันออก 40,396.88 70,762,416.43 3,823,405.87
บูรพา 11,882.24 21,861,081.15 1,093,054.06
กะพง 10A 2,558.00 4,904,014.26 613,001.79
Songkhla D 110,030.00 214,638,696.09 17,235,713.79
Songkhla E 200,380.00 390,887,048.29 31,388,642.45
L53A 6,504.42 11,367,296.60 568,364.83
แอล 33 614.23 1,073,153.27 53,657.66
Nong Phuk Chi_A 11,681.75 20,995,996.48 1,049,799.82
Nong Phuk Chi_B 8,923.60 16,038,690.63 801,934.53
L53D 164.63 282,403.75 14,120.19
รวม
4,894,033.72
9,212,603,366.08
979,968,777.33
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
30,934,415,520.13
3,691,954,589.77
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
280,053.00
537,219,956.82
41,492,963.23
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
280,624.00
542,272,289.31
42,106,257.69
-3) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
299,923.00
550,495,319.93
43,716,601.43
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
110,030.00
214,638,696.09
17,235,713.79
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
200,380.00
390,887,048.29
31,388,642.45
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
280,053.00
537,219,956.82
41,492,963.23
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
280,624.00
542,272,289.31
42,106,257.69
-3) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
299,923.00
550,495,319.93
43,716,601.43
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
110,030.00
214,638,696.09
17,235,713.79
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
200,380.00
390,887,048.29
31,388,642.45
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ