DMF Annual Report 2013 - page 16

รายงานประจำ
�ปี
2556
16
ยุ
ทธศาสตร์
ที่
1
สร้
างและรั
กษาความมั่
นคงในการจั
ดหาเชื้
อเพลิ
งจากแหล่
ภายในประเทศและต่
างประเทศ
เป็
นยุ
ทธศาสตร์
ที่
รองรั
บนโยบายความมั่
นคงด้
านพลั
งงานและ
ให้
ความส�
ำคั
ญต่
อการบริ
หารจั
ดการแหล่
งเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งแหล่
งปิ
โตรเลี
ยมซึ่
งมี
อยู่
อย่
างจ�
ำกั
ด ให้
เป็
นไปอย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพสู
งสุ
ด เพื่
อให้
สามารถตอบสนองความ
ต้
องการเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
อย่
างยั่
งยื
น และท�
ำให้
ประเทศมี
ความ
มั่
นคงด้
านพลั
งงาน โดยด�
ำเนิ
นงานดั
งนี้
ประเมิ
นศั
กยภาพปิ
โตรเลี
ยม เพื่
อให้
มี
ข้
อมู
ลของพื้
นที่
ที่
มี
ศั
กยภาพเพี
ยงพอและเพิ่
มโอกาสในการส�
ำรวจให้
ประสบผลส�
ำเร็
มากขึ้
เตรี
ยมความพร้
อมส�
ำหรั
บการออกประกาศเชิ
ญชวนให้
ยื่
นขอ
สั
มปทานปิ
โตรเลี
ยม เพื่
อเพิ่
มโอกาสในการแสวงหาและค้
นพบแหล่
ปิ
โตรเลี
ยมแหล่
งใหม่
เร่
งรั
ดการส�
ำรวจในพื้
นที่
สงวน เพื่
อเพิ่
มโอกาสในการค้
นพบ
ปริ
มาณส�
ำรองปิ
โตรเลี
ยม
ศึ
กษาวิ
เคราะห์
และประเมิ
นคุ
ณภาพแหล่
งกั
กเก็
บปิ
โตรเลี
ยม
ที่
เป็
นหิ
นคาร์
บอเนต บริ
เวณภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อโดยใช้
ข้
อมู
ธรณี
ฟิ
สิ
กส์
และหลุ
มเจาะ เพื่
อเพิ่
มโอกาสการค้
นพบแหล่
งกั
กเก็
ปิ
โตรเลี
ยมในพื้
นที่
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
ส่
งเสริ
มการด�
ำเนิ
นงานผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมให้
มี
ประสิ
ทธิ
ภาพสู
งสุ
โดยมุ
งเน้
นการเพิ่
มความสามารถในการน�
ำปิ
โตรเลี
ยมขึ้
นมาจากชั้
หิ
นกั
กเก็
บ (ซึ่
งจะเป็
นการเพิ่
มค่
า Recovery Factor) และใช้
หลุ
เจาะที่
มี
อยู่
ให้
เกิ
ดประโยชน์
สู
งสุ
ด (Well Optimization)
เตรี
ยมความพร้
อมส�
ำหรั
บแปลงที่
ก�
ำลั
งจะสิ้
นสุ
ดระยะเวลา
ผลิ
ต เพื่
อให้
การส�
ำรวจและผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมสามารถด�
ำเนิ
นการไป
อย่
างต่
อเนื่
องหลั
งจากสิ้
นสุ
ดระยะเวลาผลิ
ตแล้
สนั
บสนุ
นการด�
ำเนิ
นงานส�
ำรวจและผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมในพื้
นที
พั
ฒนาร่
วมไทย-มาเลเซี
ย ให้
เป็
นไปอย่
างต่
อเนื่
อง รวมถึ
งการศึ
กษา
แนวทางการบริ
หารจั
ดการเพื่
อน�
ำไปสู
การแก้
ไขปั
ญหาพื้
นที่
อ้
างสิ
ทธิ
เขตไหล่
ทวี
ปทั
บซ้
อนกั
บประเทศเพื่
อนบ้
าน
สนั
บสนุ
นความร่
วมมื
อกั
บคณะมนตรี
ด้
านปิ
โตรเลี
ยมของ
อาเซี
ยน (ASEANCouncilofPetroleum:ASCOPE) ในการพั
ฒนา
โครงข่
ายเชื่
อมโยงท่
อขนส่
งก๊
าซธรรมชาติ
ระหว่
างประเทศในภู
มิ
ภาค
(Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP)
Strategy 1
Establishandmaintain the securityofmineral fuel
supply from indigenous and international sources
Accommodating the policy on energy security, this
strategyvaluesoptimalmanagementofThailand’s limited
mineral fuel sources-particularly petroleum ones-in
sustainably continuing tomeet demand and establishing
national energy security by:
Addingadequateassessmentofpetroleumpotential
toobtainmoredataofhigh-potential areasandprobability
of exploration success
Getting ready to issue invitations for petroleum
exploration to add new discovery probability
Speeding up exploration in reserved acreage for
greater probability of reserve discovery
Analyzing and assessing thequality of Northeastern
carbonate reservoirs by means of geophysical and
drilled-well data toobtain greater probabilityof deposits
in the region
Promotingoptimalpetroleumproductionby focusing
on raising reservoir productivity (and in turn recovery
factor) andwell optimization
Investigatingmanagementapproaches forconcessions
whoseproduction isexpiring, tokeepE&Pgoingafterward
SupportingE&Poperations inMalaysia-Thailand Joint
Development Area goinguninterrupted, and investigating
approaches for the resolutionof overlapping continental
shelves claim area with neighboring countries
SupportingcooperationwithASCOPE (ASEANCouncil
on Petroleum) in developing TAGP (Trans ASEAN Gas
Pipeline).
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...160
Powered by FlippingBook