DMF Annual Report 2013 - page 7

ผลการด�
ำเนิ
นงานด้
านการประกอบกิ
จการส�
ำรวจและผลิ
ปิ
โตรเลี
ยมในปี
2556 มี
ผู
รั
บสั
มปทานด�
ำเนิ
นการอยู
ทั้
งสิ้
น 51
สั
มปทาน รวม 65 แปลงส�
ำรวจ มี
การลงทุ
นด้
านการส�
ำรวจพั
ฒนา
และผลิ
ต เป็
นเงิ
นทั้
งสิ้
น 193,824 ล้
านบาท ท�
ำให้
ประเทศสามารถ
จั
ดหาปิ
โตรเลี
ยมในรู
ปน�้
ำมั
นดิ
บ ก๊
าซธรรมชาติ
คอนเดนเสทและ
ก๊
าซ LPG คิ
ดเป็
นมู
ลค่
าปิ
โตรเลี
ยมรวมทั้
งปี
529,407 ล้
านบาท
ส่
งผลให้
รั
ฐได้
รั
บรายได้
โดยตรงจากการประกอบกิ
จการปิ
โตรเลี
ยม
เป็
นเงิ
นประมาณ187,563ล้
านบาทแบ่
งเป็
นรายได้
จากค่
าภาคหลวง
64,342ล้
านบาทผลประโยชน์
ตอบแทนพิ
เศษ3,243ล้
านบาทและ
ภาษี
เงิ
นได้
ปิ
โตรเลี
ยมที่
จั
ดเก็
บโดยกรมสรรพากรจ�
ำนวน 116,000
ล้
านบาท นอกจากนี้
ยั
งมี
รายได้
จากการผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมพื้
นที่
พั
ฒนาร่
วม
ไทย-มาเลเซี
ย เพิ่
มเติ
มอี
ก 19,077 ล้
านบาท
ในปี
ที
ผ่
านมางานด้
านการส�
ำรวจและผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมต้
อง
ประสบกั
บความท้
าทายหลายประการ เช่
น การคั
ดค้
านการส�
ำรวจ
และผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมในบางพื้
นที่
การเรี
ยกร้
องให้
แก้
ไขกฎหมาย
ปิ
โตรเลี
ยมก่
อนเปิ
ดสั
มปทานรอบใหม่
ซึ่
งกรมเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
ยิ
นดี
ที่
จะรั
บฟั
งข้
อเสนอที่
เป็
นประโยชน์
และเป็
นผลดี
ต่
อการพั
ฒนา
ปิ
โตรเลี
ยมของประเทศที่
ตั้
งอยู
บนรากฐานของความเป็
นจริ
งปฏิ
บั
ติ
ได้
และมี
เหตุ
ผลอี
กทั้
งมี
ความมุ
งมั่
นและตั้
งใจจริ
งที่
จะด�
ำเนิ
นการต่
างๆ
ให้
ส�
ำเร็
จผลเกิ
ดประโยชน์
สู
งสุ
ดต่
อประเทศชาติ
และประชาชน โดย
ตระหนั
กถึ
งความส�
ำคั
ญในการมี
ส่
วนร่
วมของประชาชนทุ
กภาคส่
วน
ความปลอดภั
ยในการปฏิ
บั
ติ
งาน และผลกระทบต่
อสิ่
งแวดล้
อม
เพื่
อให้
การด�
ำเนิ
นกิ
จกรรมการส�
ำรวจและผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมสามารถ
ด�
ำเนิ
นการได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพและสามารถปฏิ
บั
ติ
ภารกิ
จด้
านการ
จั
ดหาปิ
โตรเลี
ยมส�
ำเร็
จลุ
ล่
วงตามเป้
าหมายที่
ก�
ำหนดไว้
ในโอกาสนี้
ผมขอขอบคุ
ณผู
ที่
เกี่
ยวข้
องในทุ
กภาคส่
วน ทั้
หน่
วยงานภาครั
ฐผู
ประกอบกิ
จการปิ
โตรเลี
ยมและที่
ส�
ำคั
ญอย่
างยิ่
คื
อ ภาคประชาชน ที่
ให้
การสนั
บสนุ
นและความร่
วมมื
อในการ
ด�
ำเนิ
นโครงการส�
ำรวจและผลิ
ตปิ
โตรเลี
ยมด้
วยดี
มาโดยตลอด
กรมเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
ตระหนั
กดี
ว่
าภารกิ
จหลั
กด้
านการจั
ดหาพลั
งงาน
ของประเทศจะด�
ำเนิ
นต่
อไปไม่
ได้
หากไม่
ได้
รั
บความร่
วมมื
อจาก
ประชาชนและหน่
วยงานต่
างๆ และมุ
งมั่
นที่
จะท�
ำหน้
าที่
ให้
ดี
ที่
สุ
เพื่
อประโยชน์
สู
งสุ
ดของประเทศ
ในการนี้
กรมเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
ได้
จั
ดท�
ำรายงานการด�
ำเนิ
นงาน
ประจ�
ำปี
พ.ศ. 2556 เพื่
อเผยแพร่
ข้
อมู
ลการส�
ำรวจและผลิ
ปิ
โตรเลี
ยมที่
ถู
กต้
องและชั
ดเจน เพื่
อให้
หน่
วยงานต่
างๆและประชาชน
ได้
รั
บทราบ อั
นจะน�
ำไปสู
ความร่
วมมื
อในการสร้
างความมั
นคง
ด้
านพลั
งงานให้
แก่
ประเทศ เพื
อให้
ประชาชนมี
พลั
งงานจากแหล่
ในประเทศใช้
ในปริ
มาณที่
เหมาะสมและยั่
งยื
น ตามปณิ
ธานที่
ว่
“กรมเชื้
อเพลิ
งธรรมชาติ
ท�
ำงานประสานประโยชน์
มุ
งมั่
น เต็
มใจ
โปร่
งใส และรั
บผิ
ดชอบ”
This year a total of 51 concessionswereoperatedon,
coveringa total of 65explorationblocks. Total exploration,
development, and production investment registered
193,824millionbaht,whereas totalprocurementof crude
oil, natural gas, condensate, and LPG stood at 529,407
millionbaht. Thailandderivedabout187,563millionbaht
in direct income from the business, made up of 64,342
million baht in royalty, 3,243 million baht in special
remuneratorybenefits, 116,000millionbaht inpetroleum
incometax, leviedbytheRevenueDepartment. Inaddition,
19,077millionbaht in incomewas derived fromMTJDA’s
output this year.
Unfortunately, E&P work faced assorted hindrances
during the year, including objections to exploration and
development work at certain locations, demand for
petroleum law amendment before a new round of
concessionbidding isannounced. Thedepartment stands
readyandwillingtolistentoconstructiveproposalsthatbenefit
national petroleum development, based on practicality
and logic. It is also committed to accomplishment of
developmentwork for themaximum interestsof thenation
and its people, while recognizing the significance of all
sectors’participation,operatingsafety, andenvironmental
impacts. The intent is toenableE&Pwork toproceedwith
efficiency and achieve themission.
Onbehalf of thedepartment, I would like to take this
opportunity to express my appreciation to all related
parties-governmentagencies,petroleumbusinessoperators,
and thepublic-for their staunch support andcooperation
inpetroleumexploration, development, andproduction.
Recognizing that national energy supply would be futile
withoutcooperation from thepublicandvariousagencies,
wewill do our best tomaximize the benefits for all.
This annual report for 2013 is a means to publicize
accurate, clear E&P data for various agencies and the
public. Thiseffortwould lead to improvedcooperation in
theestablishment of national energy security so that the
publicmayhaveaccess toadequatedomesticpetroleum
supply insuitableandsustainablevolumes inkeepingwith
ourownslogan: DMFcoordinatesallparties’ interestswith
commitment,willingness, transparency, and responsibility.
Annual Report 2013
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...160
Powered by FlippingBook